برترین سرور سمپ ایران در سال 2021 از نظر شما ؟
(39.63%) 65
آرساکیا گیم
(17.68%) 29
تهران گیمینگ
(28.04%) 46
اکسین رول پلی
(5.487%) 9
گاردگیم
(9.146%) 15
ام پی گیمز

تعداد شرکت کنندگان : 164